Skip to content

Privacybeleid

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe LEO Pharma (hierna ook ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) uw persoonsgegevens beschermt wanneer u zich op onze website voor een van onze diensten registreert, contact met ons opneemt of onze website gebruikt.
De gegevenscontroller is LEO Pharma bv, Delflandlaan 1, 1062 EA Amsterdam, BE 0404.780.604 (hierna te noemen ‘LEO Pharma’).

Gebruik van uw persoonsgegevens

 

1. Gebruik van onze diensten administreren en mogelijk maken

Persoonsgegevens worden verwerkt om u de dienst te bieden waarvoor u geregistreerd bent. Voor bepaalde diensten wordt in verband met het verzamelen van persoonsgegevens bij de registratie voor deze diensten specifieke informatie over het verwerkingsdoel beschikbaar gesteld.

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Informatie die u aan ons verstrekt om u bij ons te registreren, waaronder uw naam, e‑mailadres, adres, beroep en werk;
 • Informatie met betrekking tot transacties die tussen u en ons in verband met deze website plaatsvinden.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden wanneer verwerking noodzakelijk is omwille van:

 • de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een overeenkomst wordt gesloten (AVG, artikel 6.1.b);
 • de behartiging van onze wettige belangen bij onze communicatie met u, het in behandeling nemen van uw vragen met betrekking tot onze diensten, en de verbetering van onze diensten (AVG, artikel 6.1.f).

 

Wij verzamelen de persoonsgegevens rechtstreeks via u.

 

LEO Pharma kan uw persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers en verkopers met wie wij ten behoeve van ons bedrijf samenwerken, dat wil zeggen serviceaanbieders, aanbieders van technische ondersteuning, leveranciers van diensten, en financiële instellingen;
 • nevenvestigingen van LEO Pharma, dat wil zeggen alle nevenvestigingen, bedrijven, ondernemingen, firma’s, partnerships of andere entiteiten die onder beheer staan van, of het beheer uitoefenen over LEO Pharma;
 • overheidsinstanties.

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat voor het leveren van de desbetreffende dienst noodzakelijk is.

2. Marketing

Persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, inclusief het verzenden van relevante informatie over onze producten en diensten (direct marketing) en om onze communicatie specifiek op u af te stemmen. Wij sturen u geen direct marketing, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en het gebruik van de dienst beëindigen.

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • E-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, beroep en werk.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden wanneer verwerking noodzakelijk is omwille van:

 • behartiging van onze wettige belangen bij het u toezenden van direct marketing en het specifiek op u afstemmen van onze communicatie (AVG, artikel 6.1.f).

 

Wij verzamelen de persoonsgegevens rechtstreeks via u.

 

LEO Pharma kan uw persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers en verkopers met wie wij ten behoeve van ons bedrijf samenwerken, dat wil zeggen serviceaanbieders, aanbieders van technische ondersteuning, leveranciers van diensten, en financiële instellingen.

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat voor het leveren van de desbetreffende dienst noodzakelijk is. Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen wanneer deze voor documentatiedoeleinden conform de lokale wetgeving niet langer noodzakelijk zijn.

 

3. Cookies

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden cookies gebruikt om persoonsgegevens over uw gedrag te verzamelen om onze website en onze diensten te optimaliseren, om statistische gegevens te genereren en voor marketingdoeleinden. LEO Pharma maakt ook gebruik van tools voor webanalyse, zoals Google Analytics van Google. LEO Pharma en de aanbieder van dergelijke cookies van derden treden daarbij op als gezamenlijke gegevenscontrollers. U kunt hierover meer lezen in het cookieoverzicht (zie link naar het privacybeleid van deze als aanbieder opererende derden) dat bereikbaar is via het Cookiebeleid van LEO Pharma. Voor meer informatie over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van LEO Pharma klikt u op het cookiepictogram linksonder op deze website.

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Informatie over uw computer, uw bezoeken aan onze website en uw gebruik van onze website, inclusief uw IP-adres, browsertype, geografische locatie, duur van het bezoek en het aantal keer dat u bepaalde pagina’s heeft bezocht. Dergelijke informatie wordt met behulp van cookies verzameld.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden wanneer verwerking noodzakelijk is omwille van:

 • het profileren en volgen van uw gebruik van onze website voor aan marketing gerelateerde doeleinden (een en ander afhankelijk van uw toestemming) (AVG, artikel 6.1.a). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door op het cookiepictogram linksonder op deze website te klikken;
 • behartiging van onze wettige belangen bij het bieden van een interessante website die optimaal functioneert (AVG, artikel 6.1.f).

 

Wij verzamelen de persoonsgegevens rechtstreeks via u.

 

LEO Pharma kan uw persoonsgegevens delen met:

 • als aanbieders opererende derden die cookies op onze website plaatsen;
 • leveranciers en verkopers met wie wij ten behoeve van ons bedrijf samenwerken, dat wil zeggen serviceaanbieders, aanbieders van technische ondersteuning, leveranciers van diensten, en financiële instellingen.

 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat voor het leveren van de desbetreffende dienst noodzakelijk is. De bewaartijd voor cookies hangt af van het type cookie. Meer informatie over het gebruik van bewaartijden vindt u in het cookieoverzicht in het Cookiebeleid (klik op het cookiepictogram linksonder op de website).

 

4. Geneesmiddelenbewaking en melden van bijwerkingen

 

Als farmaceutisch bedrijf is LEO Pharma wettelijk verplicht informatie te verzamelen over bijwerkingen en andere ervaringen met betrekking tot informatie over de veiligheid van onze producten. Als door u, uw arts of derden aan ons informatie wordt verstrekt over bijwerkingen die bij het gebruik van onze producten worden ervaren, registreren en verwerken wij deze informatie om aan onze verplichtingen betreffende geneesmiddelenbewaking te voldoen. Indien noodzakelijk wenden wij ons tot degene die de melding heeft gedaan en vragen wij om aanvullende informatie over de desbetreffende ervaring.  Onder deze verplichtingen mogen overheidsinstanties en houders van een vergunning voor het in de handel brengen van het product van de ervaringen leren om de risico’s voor patiënten tot een minimum te beperken.

 

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Informatie over de bijwerking (dat wil zeggen eventuele ongewenste medische voorvallen bij het gebruik van een geneesmiddel door een patiënt) of andere ervaring(en) (dat wil zeggen gebeurtenissen waarbij de omstandigheden rond het gebruik van een geneesmiddel aan de orde komen die mogelijk aan het geneesmiddel gerelateerde problemen veroorzaken of die mogelijk nieuwe kennis over een geneesmiddel bieden, bijvoorbeeld blootstelling tijdens de zwangerschap of medicatiefouten);
 • Leeftijd, geslacht, geboortedatum en/of initialen van de patiënt;
 • Testresultaten en procedures die relevant zijn voor het onderzoek naar de patiënt;
 • Datum en gemelde oorzaak van overlijden (indien van toepassing);
 • Informatie over de primaire bron(nen) op basis waarvan de desbetreffende nevenvestiging of partner van LEO om de noodzakelijk aanvullende informatie mag verzoeken;
 • Relevante medische voorgeschiedenis en gelijktijdige aandoeningen of klachten;
 • Naam of namen van geneesmiddel(en) en de werkzame stof(fen):
 • Gelijktijdige geneesmiddelen die de patiënt in het verleden heeft gebruikt;
 • Indien u bijwerkingen of andere ervaringen meldt, verwerken we uitsluitend de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, werk en beroep.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden wanneer verwerking noodzakelijk is omwille van:

 • naleving van een wettelijke verplichting om informatie met betrekking tot geneesmiddelenbewaking en de veiligheid van onze producten te verzamelen en te melden (AVG, artikel 6.1.c en artikel 9.2.i).

 

We verzamelen de persoonsgegevens van hetzij (i) een persoon die de bijwerking meldt, vaak een zorgmedewerker, (ii) hetzij een ziekenhuis of locatie, hetzij (iii) bedrijven die namens ons geneesmiddelenbewaking uitvoeren.

 

LEO Pharma kan uw persoonsgegevens delen met:

 • overheidsinstanties;
 • leveranciers en verkopers met wie wij ten behoeve van ons bedrijf samenwerken, dat wil zeggen serviceaanbieders, aanbieders van technische ondersteuning, leveranciers van diensten, en financiële instellingen.

 

Gegevens en meldingen worden bewaard voor de duur van minimaal tien jaar nadat de vergunning voor het op de markt brengen van het product is opgehouden te bestaan ingevolge artikel 12(2) in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 520/2012 van de Commissie betreffende de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van geneesmiddelenbewaking.

 

Overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU/EER

Om bepaalde diensten van ons te kunnen bieden, kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens overdragen aan een leverancier, verkoper of nevenvestiging van LEO Pharma in een land buiten de EU/EER. Deze overdrachten vinden uitsluitend plaats op basis van afdoende waarborgen, zoals modelovereenkomsten van de Europese Commissie voor de Overdracht van Persoonsgegevens naar Derde Landen, die u hier kunt vinden, of een besluit van de Europese Commissie dat het derde land geacht wordt over adequate bescherming van persoonsgegevens te beschikken.

 

Voor meer informatie over de vraag of uw persoonsgegevens aan een partij in een land buiten de EU/EER worden overgedragen, kunt u met ons contact opnemen per e‑mail: dataprivacy@leo-pharma.com.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Om ongeoorloofde toegang tot informatie te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens te handhaven en het correcte gebruik van informatie veilig te stellen beschikken wij over de juiste fysieke, elektronische en beheertechnische procedures en beveiligen we de informatie die we online verzamelen.

 

Wachtwoorden

Indien u een wachtwoord ontvangt voor toegang tot bepaalde diensten en/of content op de website, dient u dit zorgvuldig te gebruiken en te allen tijde geheim te houden. Derhalve bent u ervoor verantwoordelijk dat het wachtwoord veilig en vertrouwelijk blijft.

 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • U bent gerechtigd tot toegang tot, correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U heeft ook het recht u te verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens en u mag verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • U heeft met name een onvoorwaardelijk recht zich te verzetten tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de wetmatigheid van verwerking die voorafgaande aan de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.
 • U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en voor apparaten leesbaar format (gegevensportabiliteit).
 • U kunt altijd een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de volgende verwerking:

 • Op grond van uw specifieke situatie heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.e of artikel 6.1.f, inclusief profilering op basis van die bepalingen.
 • Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing-doeleinden, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor deze vorm van marketing.

 

U kunt deze rechten uitoefenen door naar het onderstaande e-mailadres te schrijven.

 

Contactgegevens

Indien u verzoeken of vragen heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via leo-pharma.nl@leo-pharma.com.

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Per e-mail:dpo@leo-pharma.com
 • Telefonisch: +45 4494 5888
 • Per brief: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Denmark, c/o Data Protection Officer